Lập trình python

Lập trình python

 NỘI DUNG KHÓA HỌC LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN

Lập trình python dành cho học sinh là khóa học được giảng dạy lớp 8,11 của Bộ Giáo dục thay thế cho lập trình pascal. Ngôn ngữ Python ứng dụng rộng rãi rất nhiều lĩnh vực như lập trình robot, học máy, trí tuệ nhân tạo, lập trình web...
Học sinh học python làm nền tảng vững chắc giúp em trở thành lập trình viên trong tương lai.

Lịch khai giảng lập trình python tại Biên Hòa

Nội dung khóa học python cơ bản:

Cài đặt python và tạo tạo dự án đầu tiên

 • Nhập môn thế giới lập trình và ngôn ngữ lập trình Python (Giới thiệu lập trình là gì? Ngôn ngữ lập trình là gì? Giới thiệu ngôn ngữ Lập trình Python? Ứng dụng của Python?)
 • Cài đặt (Cài đặt Python. Chạy dòng lệnh đầu tiên với Python. Cài đặt Sublime Text/ Visual Studio Code. Chạy Python với Sublime Text/ VS Code.)
 • Tổng quan về IDLE, tương tác với cửa sổ lệnh CMD

Các khái niệm trong lập trình python:

 • Câu lệnh print(), khái niệm chuỗi (strings). Các xuống dòng, lùi dòng và comment (ghi chú) trong Python.
 • Biến và vai trò của biến
 • Cách in biến bằng lệnh print
 • Cách tính toán với các toán tử số học – Kiểu dữ liệu Numbers (toán tử trong Python toán tử trong Python +, -, *, /, //, **, %)
 • Cách tính toán với một số toán tử gán đặc biệt
 • Giới thiệu về một số kiểu dữ liệu: int, float, string, boolean
 • Một số lưu ý
 • Cách kiểm tra kiểu dữ liệu
 • Tìm hiểu về cách nhập dữ liệu từ bàn phím xuất ra màn hình, câu lệnh input()

Toán tử thường dùng trong python

 • Toán tử so sánh
 • Toán tử logic
 • Toán tử bitwise
 • Cách sử dụng
 • Câu lệnh if – khái niệm và cách sử dụng
 • Cách sử dụng flowchart
 • Cú pháp try – excep

Cách sử dụng câu lệnh điều kiện

 • if – elif – else
 • Thực hành sử dụng flow chart và ứng dụng vào bài toán thực thế
 • Vòng lặp While – cách sử dụng
 • Khái niệm vòng lặp vô hạn
 • Flowchart của vòng lặp While
 • Một số bài toán cơ bản
 • Vòng lặp for – cách sử dụng
 • Flowchart của vòng lặp For
 • Ứng dụng
 • Câu lệnh break ,continue
 • Một số bài toán nâng cao về vòng lặp

Giới thiệu về list, set

 • Các ứng dụng khi sử dụng list, set
 • Một số hàm thường dùng
 • Cách sử dụng mảng
 • Một số hàm thường dùng trong mảng
 • Luyện tập dictionnaires
 • Cách sắp xếp & tìm kiếm
 • Giới thiệu một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm
 • Cách sử dụng mảng 2 chiều
 • Các bài toán cơ bản với mảng 2 chiều
 • Giới thiệu khái niệm file và file trong Python.
 • Cách đọc, tạo, xóa file và các kiểu file cơ bản trong Python
 • Các câu lệnh cơ bản với file

Thực hành các bài tập cơ bản – nâng cao

 • Tìm hiểu kiến thức toán học: Giai thừa là gì?
 • Cách tính giai thừa.
 • Lập trình viết hàm tính giai thừa.
 • Số hoàn hảo là gì? Số may mắn là gì?
 • Xây dựng thuật toán kiểm tra số hoàn hảo, số may mắn.
 • Viết chương trình kiểm tra, liệt kê số hoàn hảo, số may mắn.
 • Số Fibonacci là gì?
 • Lịch sử xuất hiện của dãy số Fibonacci.
 • Xây dựng thuật toán kiểm tra số Fibonacci.
 • Viết chương trình kiểm tra, liệt kê số Fibonacci.

Thông tin khóa học lập trình python

 • Trung tâm tin học Hoài Ân
 • Địa chỉ: 528, Nguyễn Ái Quốc, KP8, Phường Hố Nai
 • Điện thoại: 0977.093.688
Trung tâm tin học hoài ân

Tại sao trẻ nên học lập trình python? Hiện nay Bộ Giáo Dục đã đưa ngôn ngữ lập trình python vào cấp THCS, THPT... Python ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực như robot, trí tuệ nhân tạo, Web...
Đăng ký lập trình thiếu nhi